Table with the list of codes for accepted waste

Farming, gardening, forestry, hunting, fishing and food processing waste

020101 Osady z mycia i czyszczenia
020103 Odpadowa masa roślinna
020107 Odpady z gospodarki leśnej
020201 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
020302 Odpady konserwantów
020304 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
020704 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

Wood processing, pulp, paper, cardboard, panel- and furniture production waste

030101 Odpady kory i korka
030104 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
030301 Odpady z kory i drewna
030310 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

Thermal process waste

100101 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
100115 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
100202 Nieprzerobione żużle z innych procesów
100501 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
100601 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
100809 Inne żużle
100903 Żużle odlewnicze
101003 Zgary i żużle odlewnicze
101314 Odpady betonowe i szlam betonowy

Metal and metal treatment waste

120101 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
120103 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
120113 Odpady spawalnicze
120121 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

Package, wiping textiles, filtration materials and safety wear waste not enclosed in other sections

150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania wielomateriałowe
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
150107 Opakowania ze szkła
150109 Opakowania z tekstyliów
150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Waste not enclosed in other sections of the list

160103 Zużyte opony
160117 Metale żelazne
160118 Metale nieżelazne
160119 Tworzywa sztuczne
160213 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
160380 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
160601 Baterie i akumulatory ołowiowe
160602 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

Construction and demolition waste

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
170102 Gruz ceglany
170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
170106 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
170180 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg
170201 Drewno
170202 Szkło
170203 Tworzywa sztuczne
170204 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
170301 Asfalt zawierający smołę
170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
170303 Smoła i produkty smołowe
170401 Miedź, brąz, mosiądz
170402 Aluminium
170403 Ołów
170404 Cynk
170405 Żelazo i stal
170406 Cyna
170407 Mieszaniny metali
170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
170503 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
170605 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Waste from waste-treatment devices and from wastewater treatment plants outside the company.

190102 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
190501 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
190503 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
191001 Odpady żelaza i stali
190102 Odpady metali nieżelaznych
191201 Papier i tektura
191202 Metale żelazne
191203 Metale nieżelazne
191204 Tworzywa sztuczne i guma
191205 Szkło
191206 Drewno zawierające substancje niebezpieczne
191207 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
191208 Tekstylia
191209 Minerały (np. piasek, kamienie)
191210 Odpady palne (paliwo alternatywne)
191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Communal waste together with fractions collected selective.

200101 Papier i tektura
200102 Szkło
200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200110 Odzież
200111 Tekstylia
200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
200133 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
200137 Drewno zawierające substancje niebezpieczne
200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
200139 Tworzywa sztuczne
200140 Metale
200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
200201 Odpady ulegające biodegradacji
200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie
200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200302 Odpady z targowisk
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów
200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200307 Odpady wielkogabarytowe