TABELA Z WYKAZEM PRZYJMOWANYCH ODPADÓW

Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, akwakultury, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa oraz przetwórstwa żywności

020101 Osady z mycia i czyszczenia
020103 Odpadowa masa roślinna
020107 Odpady z gospodarki leśnej
020201 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
020302 Odpady konserwantów
020304 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
020704 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

030101 Odpady kory i korka
030104 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
030301 Odpady z kory i drewna
030310 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

Odpady z procesów termicznych

100101 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
100115 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
100202 Nieprzerobione żużle z innych procesów
100501 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
100601 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
100809 Inne żużle
100903 Żużle odlewnicze
101003 Zgary i żużle odlewnicze
101314 Odpady betonowe i szlam betonowy

Odpady z obróbki i powlekania powierzchni metali i innych materiałów oraz z procesów hydrometalurgii metali niezelaznych

120101 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
120103 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
120113 Odpady spawalnicze
120121 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

Odpady opakowaniowe, sorbentów, tkanin do wycierania, materiałów filtracyjnych i odzieży ochronnej nieujęte gdzie indziej

150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania wielomateriałowe
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
150107 Opakowania ze szkła
150109 Opakowania z tekstyliów
150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Odpady nieujęte w innych grupach w wykazie

160103 Zużyte opony
160117 Metale żelazne
160118 Metale nieżelazne
160119 Tworzywa sztuczne
160213 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
160380 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
160601 Baterie i akumulatory ołowiowe
160602 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

Odpady z budowy i rozbiórki

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
170102 Gruz ceglany
170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
170106 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
170180 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg
170201 Drewno
170202 Szkło
170203 Tworzywa sztuczne
170204 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
170301 Asfalt zawierający smołę
170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
170303 Smoła i produkty smołowe
170401 Miedź, brąz, mosiądz
170402 Aluminium
170403 Ołów
170404 Cynk
170405 Żelazo i stal
170406 Cyna
170407 Mieszaniny metali
170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
170503 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
170605 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Odpady z urządzeń do gospodarowania odpadami oraz z pozazakładowych oczyszczalni ścieków i instalacji odzysku wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody do celów przemysłowych

190102 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
190501 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
190503 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
191001 Odpady żelaza i stali
190102 Odpady metali nieżelaznych
191201 Papier i tektura
191202 Metale żelazne
191203 Metale nieżelazne
191204 Tworzywa sztuczne i guma
191205 Szkło
191206 Drewno zawierające substancje niebezpieczne
191207 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
191208 Tekstylia
191209 Minerały (np. piasek, kamienie)
191210 Odpady palne (paliwo alternatywne)
191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

200101 Papier i tektura
200102 Szkło
200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200110 Odzież
200111 Tekstylia
200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
200133 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
200137 Drewno zawierające substancje niebezpieczne
200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
200139 Tworzywa sztuczne
200140 Metale
200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
200201 Odpady ulegające biodegradacji
200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie
200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200302 Odpady z targowisk
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów
200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200307 Odpady wielkogabarytowe